hide

Stół Riva

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
5 + 8 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

stół prostokątny z hpl; designerskie meble do jadalni; designerski stół

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
stoły i stoliki
dla dziecka
stoły i stoliki
Charakterystyka: 

Projektant: Schweiger & Viererbl

Rozmiary: W 72 cm. S 180/220 cm. G 70 cm.

RIVA ławka i stół two­rzą piękną har­mo­nijną całość i ofe­rują wystar­cza­jąco dużo miej­sca dla 10 osób.

 

Nowoczesna ławka z hpl może rów­nież być zasto­so­wana we wnę­trzu jako samo­dzielny mebel. Ławki można wsu­nąć pod stół i zaosz­czę­dzić tym samym miej­sce. Dostępne są zestawy o dłu­go­ści 180 i 220 cm w opcjach z opar­ciem lub bez. Meble RIVA wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu wytrzymały stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli RIVA z hpl jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał hpl odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i sza­rym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

 

W zesta­wie kolek­cji niemieckich mebli RIVA dostępne są rów­nież poduszki w trzech opcjach kolo­ry­stycz­nych. Mate­riały, z któ­rych wyko­nane zostały poduszki są odporne na zabru­dze­nia i wil­goć, wolne od szko­dli­wych sub­stan­cji, przy­ja­zne dla skóry oraz łatwo prze­pusz­czają powie­trze. Nie wyma­gają czysz­cze­nia. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia pró­bek mate­ria­łów. Poduszki nie zsu­wają się z ławek dzięki odpo­wied­niemu zamo­co­wa­niu. Ochronne pokrowce na meble RIVA dostępne są przy każ­dym zesta­wie. Dzięki pokrow­com Pań­stwa meble będą zawsze czy­ste, suche i gotowe do użytku pod­czas kolej­nego sło­necz­nego dnia w ogro­dzie. Ochronne nakry­cie przy­mo­co­wane jest do mebli przy pomocy spe­cjal­nych haczy­ków, dla­tego może­cie być pewni, że pozo­staną na miej­scu nawet w wietrzne dni. Pokro­wiec wyko­nany jest z bar­dzo trwa­łego mate­riału, który można prać w pral­kach w tem­pe­ra­tu­rze do 40 stopni C.

 

RIVA ławka i stół otrzy­mał nastę­pu­jące nagrody:

  • 2007 iF pro­dukt design award, Hanower/ Ger­many
  • 2007 red­dot, Essen / Ger­many
  • 2007 Good Design Award, Chicago/ USA
  • Nomi­no­wany do desi­gn­pre­ise of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2008
  • Nomi­no­wany do desi­gn­pre­ise of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2009

 

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracytowym, stal nie­rdzewna

 

Tka­nina: Sun­brella, 100% ręcz­nie far­biony akryl, naj­wyż­sza odpor­ność na pro­mie­nie UV, testo­wany eko­lo­gicz­nie öko-Tex, wodo­od­porny, nie przyj­mu­jący brudu, z moż­li­wo­ścią pra­nia w 40⁰; dostępne kolory: antra­cyt, czarny, beż

Zapisz się do naszego newslettera