hide

Donica Long Tube

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
15 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
z bazaltu
Charakterystyka: 

Rozmiary:

M: W 60 cm. S 60 cm. G 30 cm.
L: W 80 cm. S 80 cm. G 40 cm.

Duże i zarazem lekkie donice ogrodowe Long Tube dostępne są w dwóch rozmiarach.

 

Nowoczesna donica Long Tube jest dosko­na­łym pomy­słem na aran­ża­cję zarówno wnę­trza, jak i ogrodu. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­el­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Bazaltowe donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Ekskluzywne donice Long Tube dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu tej funkcjonalnej donicy dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Zapisz się do naszego newslettera